Mini Cupcakes

$49.00

Each order is for 2 dozen (24) mini cupcakes.